ŠTUDIJE IN RAZISKAVE


podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

uvajanje novih tehnoloških zasnov / proizvodnih objektov z upoštevanjem
optimalnih rešitev pri okoljskih in tehnoloških zahtevah

ekonomsko finančno vrednotenje tehnoloških rešitev v elektroenergetiki

ocena vpliva na okolje z vidika emisij onesnaževanja

izdelava razvojnih projektov v energetiki v sodelovanju z
najkvalitetnejšimi podizvajalci

svetovanje in izdelava strokovnih mnenj

izdelava strateške dokumentacije za področje proizvodnje energije